Monday, June 27, 2016

Thirukkural – Adhigaram

#அதிகாரம்
1கடவுள் வாழ்த்து(Katavul Vaazhththu) - The Praise of God
2வான்சிறப்பு(Vaansirappu) - The Blessing of Rain
3நீத்தார் பெருமை(Neeththaar Perumai) - The Greatness of Ascetics
4அறன் வலியுறுத்தல்(Aran Valiyuruththal) - Assertion of the Strength of Virtue
5இல்வாழ்க்கை(Ilvaazhkkai) - Domestic Life
6வாழ்க்கைத் துணைநலம்(Vaazhkkaith Thunainalam) - The Worth of a Wife
7புதல்வரைப் பெறுதல் (Pudhalvaraip Perudhal) - The Wealth of Children
8அன்புடைமை(Anputaimai) - The Possession of Love
9விருந்தோம்பல்(Virundhompal) - Hospitality
10இனியவை கூறல்(Iniyavaikooral) - The Utterance of Pleasant Words
11செய்ந்நன்றியறிதல்(Seynnandri Aridhal) - Gratitude
12நடுவு நிலைமை(Natuvu Nilaimai) - Impartiality
13அடக்கம் உடைமை(Atakkamutaimai) - The Possession of Self-restraint
14ஒழுக்கம் உடைமை(Ozhukkamutaimai) - The Possession of Decorum
15பிறனில் விழையாமை(Piranil Vizhaiyaamai) - Not coveting another's Wife
16பொறையுடைமை(Poraiyutaimai) - The Possession of Patience, Forbearance
17அழுக்காறாமை(Azhukkaaraamai) - Not Envying
18வெஃகாமை(Veqkaamai) - Not Coveting
19புறங்கூறாமை(Purangooraamai) - Not Backbiting
20பயனில சொல்லாமை(Payanila Sollaamai) - Against Vain Speaking
21தீவினையச்சம்(Theevinaiyachcham) - Dread of Evil Deeds
22ஒப்புரவறிதல்(Oppuravaridhal) - Duty to Society
23ஈகை(Eekai) - Giving
24புகழ்(Pukazh) - Renown
25அருளுடைமை(Arulutaimai) - Compassion
26புலால் மறுத்தல்(Pulaanmaruththal) - Abstinence from Flesh
27தவம்(Thavam) - Penance
28கூடா ஒழுக்கம்(Kootaavozhukkam) - Imposture
29கள்ளாமை(Kallaamai) - The Absence of Fraud
30வாய்மை(Vaaimai) - Veracity
31வெகுளாமை(Vekulaamai) - Restraining Anger
32இன்னா செய்யாமை(Innaaseyyaamai) - Not doing Evil
33கொல்லாமை(Kollaamai) - Not killing
34நிலையாமை(Nilaiyaamai) - Instability
35துறவு(Thuravu) - Renunciation
36மெய்யுணர்தல்(Meyyunardhal) - Truth-Conciousness
37அவா அறுத்தல்(Avaavaruththal) - Curbing of Desire
38ஊழ்(Oozh) - Fate
39இறைமாட்சி(Iraimaatchi) - The Greatness of a King
40கல்வி(Kalvi) - Learning
41கல்லாமை(Kallaamai) - Ignorance
42கேள்வி(Kelvi) - Hearing
43அறிவுடைமை(Arivutaimai) - The Possession of Knowledge
44குற்றங்கடிதல்(Kutrangatidhal) - The Correction of Faults
45பெரியாரைத் துணைக்கோடல்(Periyaaraith Thunaikkotal) - Seeking the Aid of Great Men
46சிற்றினம் சேராமை(Sitrinanjeraamai) - Avoiding mean Associations
47தெரிந்து செயல்வகை(Therindhuseyalvakai) - Acting after due Consideration
48வலியறிதல்(Valiyaridhal) - The Knowledge of Power
49காலமறிதல்(Kaalamaridhal) - Knowing the fitting Time
50இடனறிதல்(Itanaridhal) - Knowing the Place
51தெரிந்து தெளிதல்(Therindhudhelidhal) - Selection and Confidence
52தெரிந்து வினையாடல்(Therindhuvinaiyaatal) - Selection and Employment
53சுற்றந் தழால்(Sutrandhazhaal) - Cherishing Kinsmen
54பொச்சாவாமை(Pochchaavaamai) - Unforgetfulness
55செங்கோன்மை(Sengonmai) - The Right Sceptre
56கொடுங்கோன்மை(Kotungonmai) - The Cruel Sceptre
57வெருவந்த செய்யாமை(Veruvandhaseyyaamai) - Absence of Terrorism
58கண்ணோட்டம்(Kannottam) - Benignity
59ஒற்றாடல்(Otraatal) - Detectives
60ஊக்கம் உடைமை(Ookkamutaimai) - Energy
61மடி இன்மை(Matiyinmai) - Unsluggishness
62ஆள்வினை உடைமை(Aalvinaiyutaimai) - Manly Effort
63இடுக்கண் அழியாமை(Itukkan Azhiyaamai) - Hopefulness in Trouble
64அமைச்சு(Amaichchu) - The Office of Minister of state
65சொல்வன்மை(Solvanmai) - Power of Speech
66வினைத் தூய்மை(Vinaiththooimai) - Purity in Action
67வினைத்திட்பம்(Vinaiththitpam) - Power in Action
68வினை செயல்வகை(Vinaiseyalvakai) - Modes of Action
69தூது(Thoodhu) - The Envoy
70மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்(Mannaraich Cherndhozhudhal) - Conduct in the Presence of the King
71குறிப்பறிதல்(Kuripparidhal) - The Knowledge of Indications
72அவை அறிதல்(Avaiyaridhal) - The Knowledge of the Council Chamber
73அவை அஞ்சாமை(Avaiyanjaamai) - Not to dread the Council
74நாடு(Naatu) - The Land
75அரண்(Aran) - The Fortification
76பொருள் செயல்வகை(Porulseyalvakai) - Way of Accumulating Wealth
77படை மாட்சி(Pataimaatchi) - The Excellence of an Army
78படைச் செருக்கு(Pataichcherukku) - Military Spirit
79நட்பு(Natpu) - Friendship
80நட்பாராய்தல்(Natpaaraaidhal) - Investigation in forming Friendships
81பழைமை(Pazhaimai) - Familiarity
82தீ நட்பு(Thee Natpu) - Evil Friendship
83கூடா நட்பு(Kootaanatpu) - Unreal Friendship
84பேதைமை(Pedhaimai) - Folly
85புல்லறிவாண்மை(Pullarivaanmai) - Ignorance
86இகல்(Ikal) - Hostility
87பகை மாட்சி(Pakaimaatchi) - The Might of Hatred
88பகைத்திறம் தெரிதல்(Pakaiththirandheridhal) - Knowing the Quality of Hate
89உட்பகை(Utpakai) - Enmity within
90பெரியாரைப் பிழையாமை(Periyaaraip Pizhaiyaamai) - Not Offending the Great
91பெண்வழிச் சேறல்(Penvazhichcheral) - Being led by Women
92வரைவின் மகளிர்(Varaivinmakalir) - Wanton Women
93கள்ளுண்ணாமை(Kallunnaamai) - Not Drinking Palm-Wine
94சூது(Soodhu) - Gambling
95மருந்து(Marundhu) - Medicine
96குடிமை(Kutimai) - Nobility
97மானம்(Maanam) - Honour
98பெருமை(Perumai) - Greatness
99சான்றாண்மை(Saandraanmai) - Perfectness
100பண்புடைமை(Panputaimai) - Courtesy
101நன்றியில் செல்வம்(Nandriyilselvam) - Wealth without Benefaction
102நாணுடைமை(Naanutaimai) - Shame
103குடிசெயல் வகை(Kutiseyalvakai) - The Way of Maintaining the Family
104உழவு(Uzhavu) - Farming
105நல்குரவு(Nalkuravu) - Poverty
106இரவு(Iravu) - Mendicancy
107இரவச்சம்(Iravachcham) - The Dread of Mendicancy
108கயமை(Kayamai) - Baseness
109தகை அணங்குறுத்தல்(Thakaiyananguruththal) - The Pre-marital love
110குறிப்பறிதல்(Kuripparidhal) - Recognition of the Signs
111புணர்ச்சி மகிழ்தல்(Punarchchimakizhdhal) - Rejoicing in the Embrace
112நலம் புனைந்து உரைத்தல்(Nalampunaindhuraiththal) - The Praise of her Beauty
113காதற் சிறப்புரைத்தல்(Kaadharsirappuraiththal) - Declaration of Love's special Excellence
114நாணுத் துறவுரைத்தல்(Naanuththuravuraiththal) - The Abandonment of Reserve
115அலர் அறிவுறுத்தல்(Alararivuruththal) - The Announcement of the Rumour
116பிரிவு ஆற்றாமை(Pirivaatraamai) - Separation unendurable
117படர்மெலிந் திரங்கல்(Patarmelindhirangal) - Complainings
118கண் விதுப்பழிதல்(Kanvidhuppazhidhal) - Eyes consumed with Grief
119பசப்புறு பருவரல்(Pasapparuparuvaral) - The Pallid Hue
120தனிப்படர் மிகுதி(Thanippatarmikudhi) - The Solitary Anguish
121நினைந்தவர் புலம்பல்(Ninaindhavarpulampal) - Sad Memories
122கனவுநிலை உரைத்தல்(Kanavunilaiyuraiththal) - The Visions of the Night
123பொழுதுகண்டு இரங்கல்(Pozhudhukantirangal) - Lamentations at Eventide
124உறுப்புநலன் அழிதல்(Uruppunalanazhidhal) - Wasting Away
125நெஞ்சொடு கிளத்தல்(Nenjotukilaththal) - Soliloquy
126நிறையழிதல்(Niraiyazhidhal) - Reserve Overcome
127அவர்வயின் விதும்பல்(Avarvayinvidhumpal) - Mutual Desire
128குறிப்பறிவுறுத்தல்(Kuripparivuruththal) - The Reading of the Signs
129புணர்ச்சி விதும்பல்(Punarchchividhumpal) - Desire for Reunion
130நெஞ்சொடு புலத்தல்(Nenjotupulaththal) - Expostulation with Oneself
131புலவி(Pulavi) - Pouting
132புலவி நுணுக்கம்(Pulavi Nunukkam) - Feigned Anger
133ஊடலுவகை(Ootaluvakai) - The Pleasures of Temporary VarianceRelated topics:
திருக்குறள்(Thirukkural)   |   அறத்துப்பால்(Araththuppaal) – Virtue   |   பொருட்பால்(Porutpaal) – Wealth   |   காமத்துப்பால்(Kaamaththuppaal) – Love   |   அதிகாரம்(Adhigaram)

List of topics: Tamil

No comments:

Post a Comment